Referater

Generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 39

Dato: 8. februar 2018

Referent: Karen Geersbro

____________________________________________________________________________________

Opsummering

22 stemmeberettigede medlemmer mødte op.

Formand Per Olsen byder velkommen.

 • Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Stig Christensen. Stig blev valgt.
  Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er ingen kommentarer til dagsordenen.
 • Valg af to stemmetællere. Bent Larsen og Freddy Hansen blev valgt.
 • Kredsformand Per Olsens beretning. Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.
 • Kasserer Rainer Wagner fremlægger til godkendelse regnskabet, som han har været ansvarlig for siden den Ekstraordinære Generalforsamling 13. juni 2017 og meddeler ansvarsfrihed forud for denne dato.
  Den største udgift, kredsen har haft, er træningsudgifter. Den er til ærmer, en disposition som blev foretaget af den tidligere formand Steen Hansen.
  Tilskuddet fra hovedklubben for medlemmer på ca kr. 5000 er en fordobling fra 2016-2017.
  Med hensyn til likvide midler har vi ca. 3000 mere i kassen i forhold til sidste år.

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag til behandling på Generalforsamlingen.

 • Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor, revisorsuppleant samt kredsrepræsentanter til repræsentantskabet:

Formand: Per Olsen forsætter (ikke på valg)

Rainer Wagner er valgt som kasser

Karen Geersbro er valgt som sekretær/næstformand

Suppleanter: Bent Larsen er valgt som 1. suppleant og Freddy Hansen er valgt som 2. suppleant. Revisor:  Som revisor er valt Pia Jørgensen.
Revisorsuppleant. Ingen valgt.

Kredsrepræsentanter: Bent Larsen og Per Olsen er valgt.

 • Catharina vil gerne have at andre overtager hjemmesiden. Hun mener det skal være en fra bestyrelsen. Det aftales at bestyrelsen må tage stilling til dette.

Formanden takker for god ro og orden.

Godkendt

_______________________

Stig Christensen, dirigent

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I KREDS 39 – ARRESØ

TIRSDAG DEN 13. JUNI KL. 19.30 I KLUBHUSET, NY MÅRUMVEJ 214

Referent: Karen Geersbro

DAGSORDEN, udsendt den 27/5 2017 via mail og klubbens hjemmeside

 • Valg af dirigent
 • Valg af to stemmetællere
 • Valg af formand
 • Valg af kasserer
 • Valg af to suppleanter

Antal stemmeberettigede: 14 personer

Ad 1) Til dirigent valgtes Kurt Sørensen, der konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling, var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad 2) Valg af stemmetællere Steen Nejlund og Vibeke Hansen blev valgt.

Ad 3) Valg af formand. Ny formand sidder frem til generalforsamling i 2019.  Per Olsen, blev valgt.

Ad 4) Valg af kasserer. Ny kasserer sidder frem til generalforsamling i 2018. Forslag til ny kasserer er Rainer Wagner. Han blev valgt.

Ad 5) Valg af suppleanter. Begge sidder frem til generalforsamling i 2018. Bent Larsen er valgt som 1. suppleant. Freddy Hansen er valgt som 2. suppleant.

Kurt Sørensen takker for god ro og orden.

Som dirigent 13. juni 2017

General forsamling den 8. februar 2017.

 Formanden byder velkommen

14 stemberettede medlemmer er mødt, 2 af de stemmeberettede mødte først til afstemning af bestyrelsesmedlemmer (punkt 6).

1.Valg af dirigent: Stig Christensen.

Referent: Catharina Wagner.

Indkaldelse har været i overensstemmelser med hovedklubbens regler.

 1. Vælg af stemmeoptæller: Susanne Johansen og Annie Rosenquist.
 2. Kredsformands beretning: læst og godkendt.
 3. Kredskassereren fremlægger regnskab: ingen yderlige spørgsmål og regnskabet er godkendt.
 4. Indkomne forslag:
 5. Fra kredsbestyrelsen:

Den nye bestyrelse skal sikre at kreds 39 Arresø er en selvstændig kreds uden nogen form for sammenlægning/ fusionering med andre kredse.  7 stemmer for og ingen imod og 5 har undladt at stemme. Forslaget er godkendt.

(Der blevet diskuteret livligt og hvis der bliver tale om fusionering skal der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling.)

 1. Fra Steen Hansen:

Antal bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 5 til 3 medlemmer. Begrundelse er at det vil være mere effektivt og tidsbesparende med kun 3 medlemmer i bestyrelsen. Steen har uddybet efter spørgsmål fra Rainer hvad han mener med dette. 10 stemmer for. 2 har undladt at stemme. Forslaget er godkendt.

 1. Valg af bestyrelsen:

Formand: Steen Hansen: 11 har stemt for, ingen imod og 3 har undladt at stemme. Forslaget godkendt.

Kassér: Trine Koelman: 13 har stemt for, ingen imod og 1 har undladt at stemme. Forslaget godkendt.

Sekretær: Karen Geersbro, 13 har stemt for, ingen imod og 1 har undladt at stemme. Forslaget godkendt.

Suppleant: Susanne, 13 har stemt for, ingen imod og 1 har undladt at stemme. Forslaget godkendt.

Kredsrepræsentanter: Steen Hansen og Trine Koelman. Forslaget godkendt

 1. Eventuel:

Rainer synes at det er en god ide at der kom en ny bestyrelse men synes at der er kommet et ultimatum vedr. den ny bestyrelse. Rainer fortæller at hvis bestyrelsen ikke går med til en ny bestyrelse, vil vi få en kugle på panden. Denne bemærkning synes Rainer var unødvendig fordi de alligevel vil blevet valgt og dette var kun med til at skabe uro.

Steen Hansen oplyser: Helle Furland bliver den ny lydighedstræner om tirsdagen.

Steen Hansen har en aftale med kreds 82, at alle medlemmer i kreds 39, kan gå spor på deres arealer søndag formiddag.

Den ny bestyrelse vil køre hele året igennem uden skift fra lørdag til tirsdag.

 1. Dirigent takker for god ro og orden.

General forsamling den 3. februar 2016.

Formanden byder velkommen
6 stemberettede medlemmer er mødt

1. valg af dirigent: Martin Dyberg. Indkaldelse har været i overensstemmelser med hovedklubbens regler.
2. vælg af stemmeoptæller: ikke nødvendig
3. kredsformands beretning: er godkendt.
4. kredskassereren fremlægger regnskab: ingen spørgsmål til dette og er blevet godkendt
5. indkomne forslag: ingen
6. Valg af bestyrelsen
Næstformand: Svend Jensen er blevet genvalgt
Kassér: Rainer Wagner er blevet genvalgt
Sekretær: Catharina M. Wagner er blevet genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Camilla Sørensen er blevet valgt for 1 år.
Suppleanter: Kjeld er blevet genvalgt
Revisor: Martin ønsker ikke at stille op igen og vi finder en løsning inden længe
Kredsrepræsentanter: Bent og Svend er genvalgt.
7. eventuel: ingen
8. dirigent takker for god ro og orden
Formand overrakte Annie Rosenquist, 50 års jubilæumsnåle og fik selv overrakt
40 års nåle.

General forsamling den 2. februar 2015.

Formanden byder velkommen og opfordrer til 1 minuts stilhed for dem der ikke er her mere
11 stemberettede medlemmer er mødt

1. valg af dirigent: Martin Dyberg. Indkaldelse har været i overensstemmelser med hovedklubbens regler.
2. vælg af stemmeoptæller: Emil og Kjeld
3. kredsformands beretning: er godkendt. Vi er 29 medlemmer.
4. kredskassereren fremlægger regnskab: ingen spørgsmål til dette og er blevet godkendt
5. indkomne forslag: ingen
6. Valg af bestyrelsen
Formand: Bent er blevet genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Svend er blevet genvalgt og Camilla er blevet valgt for 1 år.
Suppleanter:1.supleant Emil og 2. suppleant Kjeld er blevet valgt
Revisor: Martin er genvalgt
Kredsrepræsentanter: Bent og Svend er genvalgt.
7. eventuel: ingen
8. dirigent takker for god ro og orden

Formand overrakte Svend Jensen en 10 års jubilæumsnåle.

 

Ordinær generalforsamling tirsdag den 11. februar 2014
Deltager:
13 stemberettede medlemmer
én ikke stemmeberettede

1. valg af dirigent: Stig, tidligere formand

2. vælg af stemmeoptæller: Lene

3. kredsformands beretning: godkendt

4. kredskassereren fremlægger regnskab: godkendt

5. indkomne forslag: ingen

6. Valg af bestyrelsen
Næstformand: Rainer Wagner er genvalgt
Kasserer: Anna Marie Hansen er genvalgt
Sekretær: Catharina Wagner er genvalgt
Suppleanter: Poul-Erik Hansen og Michael Rohwer er genvalgt
Revisor: Martin er genvalgt
Kredsrepræsentanter: Bent og Svend er genvalgt

7. Eventuelt:
Toiletforholdene og hvordan det går og står. Formanden beretter at Rottweilernes talsmand til kommunen undersøger, efter afslag fra kommunen om der findes juridisk mulighed for at kommunen kan blive pålagt at stille en toiletvogn til rådighed. Ditte kom med et forslag om at de 3 klubber slår sig sammen om en toiletvogn.Formanden afviste dette pga. hvis vi stiller en toiletvogn på kommunens grund, har kommunen råderet over vognen.
Hvad dækker beløbet på annoncer i regnskabet? Svar: 4 forskellige annoncer.

Ordstyrer takker for god ro og orden.